Regulamin zamówień on-line GOYKA

Poniżej znajdziesz regulamin serwisu zamówień on-line GOYKA, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do GOYKA Agency Małgorzata Dura, NIP 5992524452.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail pstryk@goyka.pl lub dzwoniąc pod numer 509 901 745.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów
GOYKA

 

 • 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://goyka.agency/regulamin-zamowien-on-line-goyka/,
 4. Sklep – serwis zamówień on-line działający pod adresem https://goyka.agency/zamowienia-on-line/,
 5. Sprzedawca – GOYKA Agency Małgorzata Dura, ul. Lawendowa 50, 60-175 Poznań, NIP 5992524452.
 • 2 Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów i usług uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 • 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest po zalogowaniu do Sklepu.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@goyka.agency. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 • 4 Składanie zamówienia
 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,
  3. zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kup jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
  4. podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
  5. wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  7. kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu TPay.com, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu TPay.com celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwis TPay.com, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.
 • 5 Formy dostawy i metody płatności
 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
  1. przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej– koszt 16 zł, orientacyjny czas dostawy: 10 od chwili realizacji zamówienia; koszt i czas dostawy są w głównej mierze uzależnione od wielkości zamówienia i podane powyżej koszty i czas dostawy mogą się zmieniać.
  2. odbiór osobisty w siedzibie Sklepu, tj. ul. ul. Lawendowa 50, 60-175 Poznań
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego.
 3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy: 47 1140 2004 0000 3102 7754 3531 GOYKA Agency Małgorzata Dura, Lawendowa 50, 60-175 Poznań
  2. płatność za pośrednictwem serwisu TPay.com.
 • 6 Realizacja zamówienia
 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty.
 3. Realizacja zamówienia polega przygotowaniu zamówionych produktów zgodnie z zamówieniem Kupującego i wysyłce na wskazany adres lub przekazaniu poprzez odbiór osobisty.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych.
 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.
 7. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego.
 8. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.
 • 7 Odstąpienie od umowy Konsumenta
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, jednak prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy,w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Ustawa o prawach konsumenta, Art. 38, prawa konsumenta, pkt.3).
 • 8 Odpowiedzialność za wady
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do przygotowania przesyłek tak, aby zabezpieczyć zawartość przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
 3. Za ewentualne uszkodzenia paczek odpowiedzialność ponosi firma kurierska i w przypadku reklamacji w tym względzie, należy wstąpić na formalną ścieżkę reklamacji.
 • 9 Zasady zakupu i realizacji VOUCHERÓW – zaproszeń  i rabatów na sesje
 1. Vouchery mają formę bonów podarunkowych (zaproszenia na sesję) lub rabatowych (np. rabat 10% na wykup sesji).
 2. Pojedyncze vouchery nie łączą się.
 3. Zakup vouchera odbywa się w serwisie zamówień online na stronie internetowej, telefonicznie pod numerem 509 901 745 lub za pośrednictwem maila, Facebooka lub osobiście.
 4. Opłata za voucher jest uiszczana przez Kupującego za pośrednictwem wybranej formy płatności – poprzez płatności online TPay, przelewem tradycyjnym lub gotówką przy odbiorze osobistym.
 5. Zakupiony voucher można odebrać osobiście lub zamówić dostawę przesyłką kurierską. Istnieje możliwość wysyłki wersji elektronicznej vouchera po wcześniejszym zaksięgowaniu wpłaty.
 6. Kupujący otrzymuje voucher w postaci ozdobnej karty z informacjami takimi jak data ważności bonu, dane Sprzedawcy, informacje o realizacji i pakiecie sesji/kwocie rabatu.
 7. Voucher jest ważny do 31.12.2019 r., data ważności jest na nim umieszczona.
 8. W przypadku niewykorzystania vouchera przez Obdarowanego w terminie jego ważności, Kupującemu nie przysługuje zwrot kwoty wydanej na zakup.
 9. Voucher nie jest wymieniany na gotówkę.
 10. Zakup vouchera jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu
 11. Terminy sesji ustalane są indywidualnie. Obdarowany powinien umówić się na sesję fotograficzną ze Sprzedawcą drogą mailową lub telefonicznie z zachowaniem minimum 4-tygodniowego terminu. Sesja odbywa się tylko po okazaniu otrzymanego vouchera.
 12. Sesje mogą odbyć się wg wcześniejszych ustaleń w plenerze lub w studio fotograficznym Sprzedawcy.
 13. Umawiając się na sesję Obdarowany potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem.
 • 10 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://goyka.agency/polityka-prywatnosci/

 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7.06.2019 r.